Resultaten van bedrijfsprocessen worden vaak sterk beïnvloed door het niveau van het geïnvesteerde vermogen. Bekende voorbeelden hiervan zijn o.a. het hebben van te hoge voorraden en te veel onderhanden werk.
Het terugdringen hiervan zal leiden tot een economische waardecreatie voor de leverende organisatie. Indirect zal dit ook leiden tot een bijdrage in de waardecreatie voor de afnemer.

Accent

Het terugdringen van het geïnvesteerde vermogen legt het accent op het elimineren van voorraad. Dit betreft behalve de investering in voorraden grond- en hulpstoffen, ook de hoeveelheid onderhanden werk.

Onze aanpak

Samen met de afnemer beschouwen we het bedrijfsproces aan de hand van informatie uit metingen en analyses  op de noodzaak van voorraden. In een plan van aanpak leggen we de route naar verbetering, wijze van aanpak en de voorwaarden vast. Medewerkers worden daarbij in elk stadium actief betrokken. Op projectmatige wijze doorlopen we dan de stappen om beoogde resultaten ook werkelijk te behalen. Tussentijdse evaluaties maken hiervan deel uit.

In onze aanpak werken we vanuit de principes uit de bottleneck-theorie (Goldratt), BPM en Kaizen. Methoden en technieken die we daarbij inzetten zijn o.a. :

  • Quick-scan
  • Procesaudit en -analyse
  • Waardestroomanalyse
  • Botteleneck-analyse

Wat levert het op ?

De aanpak zal resulteren in vermindering van het geïnvesteerde vermogen en een rendementsverbetering. In het operationele proces zal dit o.a. zichtbaar worden in :

  • minder voorraden
  • minder onderhanden werk
  • hogere doorloopsnelheid
  • kleinere productieseries