Om processen te beheersen en zo nodig bij te kunnen sturen, moet het management kunnen beschikken over een procesbeheerssysteem. Aan de hand van prestatiemaatstaven moet men in staat zijn de organisatiedoelen te evalueren door de gerealiseerde bijdragen te toetsen aan de geplande bijdragen. Een juiste keuze van maatstaven en prestatie-indicatoren biedt het management een effectief instrument om hieraan vorm te geven.

Accent

Bij het ontwikkelen van een systeem van prestatieindicatoren ligt het accent op de samenhang binnen het integrale logistieke proces. De indicatoren moeten gericht zijn op het vastleggen van de prestatie ten opzichte van de logistieke doelstellingen, die afgeleid zijn van de ondernemingsdoelen. Randvoorwaarden moet daarbij duidelijk en eenduidig worden gedefinieerd en vastgelegd.

Onze aanpak

Onze inspanning bestaat uit de ondersteuning van het management bij het ontwikkelen van een meet- en monitoringssysteem voor het sturen en evalueren van de procesprestaties.
Samen met het management bepalen we de elementen die essentieel zijn voor het meten, registreren en vastleggen van procesresultaten. Het is onze taak om dit te vertalen in concrete prestatieindicatoren, normwaarden, regelgrenzen en een rapportagesysteem.

In onze aanpak werken we vanuit de principes volgens de bottlenecktheorie (Goldratt) en BPM. Methoden en technieken die we daarbij inzetten zijn o.a. :

  • Arbeidsmeting (tijd- en methodeonderzoek)
  • Multi Moment Opname techniek (onderzoek naar tijdbesteding)

Wat levert het op ?

Een systeem van prestatie-indicatoren en normwaarden waarmee het management over een stuurmiddel beschikt om processen in samenhang te beheersen en tijdig bij te sturen.