Proceseigenaren en –managers hebben tot taak ervoor te zorgen dat de bedrijfs- en werkprocessen zodanig verlopen dat de procesdoelen worden bereikt. Ook moet men toetsen of er conform de doelstellingen wordt gewerkt. Een duidelijke identificatie van het proces en vastlegging hiervan draagt daar aan bij.

Accent

Niet alle processtappen zijn even belangrijk als het gaat om het bereiken van de doelstellingen. Het gaat met name om de aandacht voor de stappen die minimaal vereist zijn en invloed hebben op het uiteindelijke procesresultaat.

Onze aanpak

Bestaande processen, de processtappen en -doelen worden eerst in kaart gebracht en geanalyseerd. De verdere aanpak waarop procesidentificatie en –vastlegging wordt uitgevoerd is geheel afhankelijk van de werksituatie.
In de praktijk blijkt de aanpak effectief waarin het management in het procesmodel aangeeft wat de kaders zijn (doel, resultaten, interfaces, randvoorwaarden) en de betrokken medewerkers dit verder uitwerken. De formele besluitvorming ligt bij het management.

Onze inspanning bestaat uit de ondersteuning van het management bij het identificeren, modelleren en beschrijven van de processen. In onze aanpak werken we vanuit de principes volgens de bottlenecktheorie (Goldratt) en BPM. Methoden en technieken die we daarbij inzetten zijn o.a. :

  • Procesaudit en -analyse
  • Bottleneck-analyse
  • BPM-modellering
  • Procesmapping
  • Mavim
  • Visio

Wat levert het op ?

De procesidentificatie en vastlegging biedt de organisatie de noodzakelijke ‘infrastructuur’ om processen fysiek in te richten en te organiseren. Het vormt tevens de basis voor de inrichting van het systeem van procesbesturing en beheersing en de daaraan gekoppelde set van prestatieindicatoren.